główna zawartość
artykuł nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało 1 września 2012 roku na mocy Uchwały Nr XI/114/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012 roku.

W skład zespołu wchodzą Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica oraz Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Benko w Mińsku Mazowieckim.

Połączone placówki to ośrodki edukacyjne cieszące się wieloletnią tradycją. Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w 1999 roku z przekształcenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w maju 2012 roku obchodziło 35 jubileusz pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Miński, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Nadrzędnym celem Centrum jest:

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy,
 • organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
 • przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
 • przygotowanie słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju słuchacza.

W Centrum funkcjonują następujące szkoły prowadzące kształcenie w formie zaocznej:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum.
 • Uzupełniające Liceum dla Dorosłych – dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych po zasadniczej szkole zawodowej.
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych – szkoła policealna dla dorosłych o 1-rocznym, 1,5 – rocznym i 2 letnim okresie nauczania na podbudowie programowej szkoły ponadgimnazjalnej.

W Centrum funkcjonują:

 • Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, którego celem jest dokształcanie młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 • Ośrodek Spawalnictwa.
 • Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43.